Upozornění a ochrana dat

Odpovědnost za obsah
Vždy se snažíme udržovat informace na našich stránkách aktuální, nepřebíráme však jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. Ze zákona je naše odpovědnost jako poskytovatele služeb omezena pouze na obsah našich vlastních materiálů zveřejněných na našich stránkách.

Nejsme povinni kontrolovat informace poskytnuté třetími stranami zveřejněné nebo uložené na našich stránkách. Jakmile však zjistíme, že jsou jakékoli informace v rozporu se zákony, ihned je odstraníme. Naše odpovědnost v takovém případě začíná okamžikem, kdy příslušné porušení zákona zjistíme.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na stránky třetích osob. Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv a nemůžeme jakkoli zaručit jeho správnost. Za obsah těchto stránek třetích osob odpovídají jejich vlastníci a poskytovatelé.
V okamžiku, kdy došlo k vytvoření odkazu z našich stránek na tyto stránky dalších osob, jsme nezjistili JAKÉKOLI NÁZNAKY případného porušení zákonů. Pokud zjistíme, že nějaké stránky zákon porušují, odkaz na ně ihned odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla poskytovaná na těchto stránkách jsou chráněny autorskými zákony Švýcarska. Kopírování, zpracovávání, šíření nebo jakákoli forma komerčního použití těchto materiálů v rozsahu překračujícím autorský zákon vyžaduje předchozí písemný souhlas autora nebo tvůrce těchto materiálů.

Ochrana dat
Upozorňujeme, že při přenosu dat přes internet, např. prostřednictvím e-mailů, vznikají bezpečnostní rizika, protože není možné zcela se chránit před neoprávněným přístupem třetích osob k přenášeným datům. Vaše údaje budeme i s vědomím tohoto omezení chránit. Osobní údaje budou přenášeny prostřednictvím internetu pouze v případě, že to neporušuje práva třetích osob, popř. pokud tato třetí osoba poskytne předchozí souhlas, kterým bere na vědomí výše uvedená bezpečnostní rizika. Jako poskytovatel internetových stránek také neneseme odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku takového bezpečnostního rizika nebo za jakékoli opomenutí z naší strany.

Nesouhlasíme s tím, aby třetí strany využívaly poskytnuté kontaktní informace pro zasílání nevyžádaných reklam. Jakožto provozovatel internetových stránek si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti nevyžádané poště, e-mailům nebo spamu a podobným reklamním materiálům.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
EWOPHARMA, spol. s.r.o. (dále „EWO“) respektuje důležitost ochrany osobních údajů („osobních údajů“) uživatelů naší webové stránky („návštěvníků“). Toto prohlášení stejně jako všeobecné podmínky užívání webové stránky a všechny právní předpisy popisují, jakým způsobem přistupuje EWO k ochraně osobních a dalších údajů. Pokud nesouhlasíte s kteroukoliv z našich podmínek na ochranu osobních údajů, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. EWO o vás neshromažďuje osobní údaje, pokud je sami dobrovolně neposkytnete. Neposkytujte nám proto osobní daje, pokud nechcete, abychom je zaznamenávali a uchovávali.

1. Sběr údajů:
EWO může shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:
a) jméno návštěvníka a/nebo jeho e-mailovou adresu a/nebo čas jeho návštěvy;
b) informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou při registraci na webové stránce, při účasti v soutěži nebo při zveřejňování informací na webové stránce;
c) pokud nás návštěvník upozorní na problém na webové stránce, může EWO požádat o dodatečné informace (avšak návštěvník není povinný je poskytnout);
d) EWO si může ponechat informace o jakémkoliv kontaktu, který s ní návštěvníci navážou;
e) informace o způsobu, jakým návštěvníci používají naší webovou stránku získané prostřednictvím cookies a jiných podobných nástrojů; a
f) jakékoliv bezpečností pochybnosti, které návštěvníci oznámí prostřednictvím webové stránky v souvislosti s produkty Antimetil® mohou z naší strany vyvolat potřebu požádat návštěvníka o dodatečné informace.

2. Použití informací:
EWO použije informace o návštěvnících jen pro účely, pro které byly původně shromážděné nebo poskytnuté a v případě, že k tomu dostala souhlas. EWO nepoužije osobní údaje návštěvníků pro marketingové účely, pokud údaje nebyly pro tento účel poskytnuty se souhlasem návštěvníka. EWO použije osobní údaje shromážděné v souladu s částí 1(f) výše k zajištění souladu s právními a etickými povinnostmi souvisejícími s bezpečností našich výrobků. Údaje, které nemají povahu osobních údajů, jako například otázky, připomínky, myšlenky a návrhy, nejsou považovány za důvěrné a EWO je může volně zpřístupňovat a používat bez jakýchkoliv povinností vůči návštěvníkům a pro jakýkoliv účel jakýmikoliv prostředky.

3. IP Adresy a Cookies:
IP adresa je jedinečná řada čísel oddělená tečkami, která identifikuje každý počítač použitím internetového protokolu (IP) s cílem komunikovat prostřednictvím sítě. IP adresy obecně neidentifikují jednotlivce a mění se vždy, když se někdo přihlásí.Cookies jsou části informací, které do počítače vkládá tato webová stránka. Informace, které shromažďujeme pomocí cookies nejsou osobními údaji a používají se na anonymní sledování návštěvníků nebo zabezpečení adresného a dokonalejšího využití webové stránky. Návštěvníci mohou naše cookies vždy odmítnout, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, ale pokud tak učiní, nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
EWO nebo třetí strany jednající v našem zastoupení mohou v zájmu zlepšení naší webové stránky a kvality jejího využití shromažďovat informace z počítačů návštěvníků, včetně IP adres, typu prohlížeče a operačního systému, pokud jsou k dispozici.

4. Ochrana osobních údajů při použití Google Analytics:
Tato webová stránka využívá Google Analytics – webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele v zájmu zjištění, jak uživatelé využívají web stránku. Informace, které generuje cookie o používání web stránky, se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se také uchovávají. Google využívá tyto informace jménem provozovatele této webové stránky pro analýzu jejího využívání, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce, poskytování služeb souvisejících s webovou stránkou a internetem pro provozovatele webové stránky. Vaše IP adresa, kterou přenáší Google Analytics jako součást služby, nebude spojená s jinými údaji z Google. Uživatelé mohou odmítnout využívání cookies tak, že vyberou příslušné nastavení na software svého prohlížeče. Chtěli bychom však zdůraznit, že v takovém případě nemusí být všechny znaky naší webové stránky k dispozici. Návštěvníci webové stránky mohou zabránit zpracování údajů společností Google, které generuje cookie o jejich užívání webové stránky (včetně IP adresy) stažením a instalací interaktivních prvků prohlížeče, který je k dispozici na linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Uchovávání osobních údajů:
Údaje návštěvníků mohou být předávány a uchovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo mimo země EEA. Zaměstnanci pracující mimo EEA nebo pro některého z našich smluvních partnerů je mohou také zpracovávat. Úrovně ochrany mimo EEA mohou být odlišné od úrovní v rámci EEA, a proto pokud návštěvník uvede své osobní údaje, souhlasí s tím, že jakékoliv zpracování, předání nebo uchovávání osobních údajů v rámci i mimo EEA probíhá na jeho vlastní riziko. EWO se snaží aplikovatvšechna dostupná opatření, aby zabezpečila co nejvyšší bezpečnost a ochranu všech osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

6. Zpřístupňování osobních údajů:
EWO může zpřístupnit osobní údaje jakékoliv spřízněné společnosti skupiny EWO Group. EWO může zpřístupnit osobní údaje i třetím stranám:
a) od kterých EWO nakupuje nebo kterým prodává majetek nebo služby, v takovém případě může EWO zpřístupnit osobní údaje potenciálnímu kupci nebo prodejci takového majetku nebo služby
b) v případě celkové nebo částečné akvizice EWO třetí stranou
c) pokud má EWO povinnost zpřístupnit osobní údaje v zájmu dodržování zákonných povinností, včetně zpřístupnění osobních údajů shromážděných v souvislosti s částí 1(f), zdravotnickým organizacím nebo v zájmu uplatňování nebo prosazování svých všeobecných podmínek nebo z důvodu ochrany práv a majetku EWO nebo jiných stran.

7. Webové stránky třetích stran:
Naše webová stránka může obsahovat propojení (linky) na webové stránky třetích stran. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran a návštěvníkům doporučujeme seznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany před tím, než jim poskytnete jakékoliv informace. EWO nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým prohlášením o ochraně osobních údajů a webovými stránkami třetích stran.

8. Přístup k vašim osobním údajům:
V souladu se právními předpisy o ochraně osobních údajů má každý právo vyžádat si kopii vlastních osobních údajů. Každý jednotlivec má také právo požadovat vymazání jeho osobních údajů nebo jejich opravu v případě jejich nesprávnosti. Dále má každý jednotlivec v rozsahu platných právních předpisů právo na omezení a převoditelnost osobních údajů.
Jakákoliv žádost související s výše uvedeným právem by měla mít písemnou formu. EWO na tuto žádost odpoví do 40 dnů ode dne přijetí žádosti.

9. Změny a doplnění prohlášení o ochraně osobních údajů:
EWO může dle vlastního rozhodnutí kdykoliv doplnit nebo změnit prohlášení o ochraně osobních údajů. EWO žádá návštěvníky, aby prohlášení o ochraně osobních údajů v této části webové stránky pravidelně kontrolovali v zájmu seznámení se s nejaktuálnější verzí. Pro návštěvníky jsou závazné všechny změny a doplnění tohoto prohlášení.

10. Kontakt:
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, stížností nebo poznámek týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných otázek souvisejících s touto webovou stránkou kontaktujte prosím info@ewopharma.cz, EWOPHARMA, spol. s.r.o., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005, Česká republika.
Se svými dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit také na příslušné dozorové orgány, v ČR na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Informace na této stránce byly aktualizovány 25.5.2018.